Integritetspolicy Porsche Service Center Haninge/K3 Autocenter AB

Bakgrund och syfte

Porsche Service Center Haninge/K3 Autocenter AB (även kallat vi eller oss) värnar om din personliga integritet och i denna integritetspolicy redogör vi för detta.

1. Bakgrund och syfte
2. Dina rättigheter
3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter
4. Hur får vi information om dig
5. Hur använder vi informationen om dig
6. Hur läng sparas informationen
7. Vilka kan vi komma att dela informationen med
8. Kontaktuppgifter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för särskilda uttyckligt angivna och berättigade ändamål. Den som samlatin uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder.

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt annan lag (rättslig förpliktelse)
 • Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller i vissa specifika fall efter att du lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen.

I de allra flesta fall utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-mail till oss på info@porsche-haninge.se.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information finns här:

1. Rätt till information
2. Korrekta uppgifter
3. Rätt till radering
4. Rätt till begränsning av behandling
5. Dataportabilitet
6. Rätt att göra invändningar
7. Klagomål
8. Skadestånd

Rätt till information
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Vi lämnar endast ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. En sådan begäran skickar du till följande adress. Märk kuvertet ”dataskydd”.

Porsche Service Center Haninge
Vendelsövägen 55
136 44 Haninge

Korrekta uppgifter
Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat informationen med.

Rätten att bli glömd
Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (ex.vis bokföringslagen).

Du har alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raders. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen ske för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgiftena behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifterna raderas efter din begäran måste vi informera dem som vi har lämnat uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Begränsad åtkomst
Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast fär behandlas för vissa syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begäran att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras.

Dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara för sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kanaven vända dig direkt till Datainspektionen och lämna ditt klagomål.

Skadestånd
En person som lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen. Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifte i följande situationer:

1. Tillhandahållande av våra produkter och tjänster:

a) Ägare av en Porsche
b) Kund till oss
c) Tjänstbilsförare
d) Visat intresse för våra produkter eller tjänster
e) Provkörning
f) Kundserviceärende
g) Informationssäkerhet och beivrande av missbruk

2. Kommunikation av produkter och tjänster

3. Utveckling av produkter och tjänster

4. Marknadsföring

5. Besök på våra webbplatser
a) Nyhetsbrev
b) Säkerhet och prestanda

6. Kontakt via sociala medier

7. Lediga tjänster


Tillhandahållande av våra produkter och tjänster

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

 • Äger en bil av märket Porsche
 • Är kund till oss
 • Har en Porsche som tjänstebil
 • Varit i kontakt med vår kundservice

Ägare – person som äger en Porsche
Även om du inte köpt eller servat en Porsche hos oss kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att kunna leva upp till våra skyldigheter som följer av gällande produktansvarslagstiftning. För sådana kontakter inhämtar vi ditt namn och din adress från Transportstyrelsen.

För att uppfylla krav som återfinns i gällande produktansvarslag kan vi bli skyldiga att kontakta dig. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter så länge som vi har ett ansvar under gällande produktansvarslag.

Visat intresse för våra produkter och tjänster
För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina person uppgifter, närmare bestämt om du:

 • Har efterfrågat en offert på en produkt eller tjänst
 • Har lämnat din information till oss i samband med ett event som vi arrangerat

De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer). För att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling.

Provkörning
Inför provkörningar kan vi komma att behandla den information som återfinns på ditt körkort.

Har du bokat en provkörning kommer vi att spara dina körkortsuppgifter i 3 månader efter genomförd provkörning.

Kundserviceärenden
Om du kontaktar vår kundservice behöver vi kunna identifiera dig som kund och vi kommer i många fall behöva uppgifter om din bil för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och bilens registreringsnummer.

Om vi tar emot klagomål från någon så skapar vi ett ärende som innehåller information om klagomålet. Ärendet innehåller normalt såväl den klagandes identitet som identiteten för övriga personer som berörs av klagomålet. Om en klagande inte vill att information som identifierar honom eller henne ska avslöjas kommer vi att försöka respektera detta. Det kan dock vara omöjligt att behandla ett kalgomål anonymt.

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den produkt eller tjänst du köpt eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag inklusive konsumentskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal som rättslig skyldighet.

Från tid till annan kan telefonsamtal till vår kundtjänst spelas in i utbildningssyfte. Information om detta ges innan samtalet. Inspelningarna kommer att sparas under 3 veckor.

Informationssäkerhet och beivrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra produkter och tjänster. För att upptäcka eller förhindra olika typer av användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller.

Kommunikation om produkter och tjänster

Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla serviceinformation eller uppdatering av produkterna och tjänsterna vi enligt avtal tillhandahåller dig. Vi behandlar även personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst.

Vi kan även komma att behandla uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du svarat på en kundundersökningsenkät som vi skickat till dig.

Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra tjänster och produkter. I samband med sådan behandling kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter och uppgifter om vilka produkter och tjänster du använder.

Utveckling av produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av våra produkter och tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra produkter och tjänster för våra kunder.

Marknadsföring

Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera genom till exempel brev, sms, telefon, e-post och via våra webbplatser.

För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på nyhetsbrev eller liknande utskick så kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du ska gå tillväga för att tacka nej till framtida kommunikation.

Våra berättigade tjänster för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du använder.

Besök på våra webbplatser

När någon besöker vår webbplats, www.porsche-haninge.se, använder vi tredjepartstjänster för att samla information om besökarna beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Vi gör inte några försök att identifiera besökaren på webbplatsen och vi tillåter inte att tredjepartstjänsten gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg.

Användning av cookies
Du kan läsa mer om hur vi använder i cookies i vår Cookie-policy.

Nyhetsbrev 
Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress.

Är du kund kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med event eller i annan kontakt med oss. Du har rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

Sociala media

Om du skickar ett meddelande via social medier kommer meddelandet att lagras i tre månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

Lediga tjänster

Den information som du lämnar till oss i samband med en eventuell ansökan om anställning kommer bara att användas för att:

 • Utvärdera din ansökan
 • För att kontakta dig
 • För att uppfylla legala krav 

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss.

Vilken information ber vi om och varför?

Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt.

Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning.

Om du ansöker kan dina uppgifter komma att samlas in av en rekryteringskonsult för vår räkning.

Om rekryteringsprocessen slutar med att vi inte erbjuder dig anställning kan vi komma att fråga om du vill att dina uppgifter får sparas av oss för eventuella framtida rekryteringar i tolv månader från avslutad rekryteringsprocess.

Om vi anlitar en rekryteringskonsult kommer vi att överföra dina personuppgifter till denna som då kommer att utgöra tredje part i förhållande till dig. De kommer inte att dela dina personuppgifter med någon förutom oss.

Hur får vi information om dig?

Information som du delar med dig av
Vi samlar personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du bokar service eller begär offert på en bil. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

 • Kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).
 • Personnummer
 • Uppgifter om din bil
 • Uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster, tjänster kan t.ex. vara lösningar för Porsche Car Connect och Porsche Connect.

Information som vi samlar in om dig
När du använder din bil eller använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande personuppgifter: 

 • Kontaktuppgifter
 • Information om använda tjänster
 • Positioneringsuppgifter som uppkommer till följd av att du använder mjukvara i din bil
 • Historisk information (köp och servicehistorik m m)
 • Information om hur du interagerar med oss
 • Bilrelaterad information
 • Information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, operativsystem mm)

Känslig information
Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter. Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån de lagras av behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda.

Vilka kan vi komma att dela information med?

För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information med generalagent, finansbolag eller andra affärspartners sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännande för det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för marknadsföringsändamål om vi inte har ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss har du en laglig rätt att tacka nej till framtida utskick i marknadsföringssyfte från Tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

1. Vår generalagent
2. Våra leverantörer
3. Våra affärspartners
4. Tredjepartsapplikationer

Vår generalagent

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med vår generalagent. Sådan delning kan göras för att du ska få erbjudanden information om produkter och tjänster.

I det avtal vi har med generalagenten finn tydliga föreskrifter hur personuppgifterna får behandlas.

Våra leverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part.

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dess får behandla dina personuppgifter som vi delar med dem.

Våra affärspartners

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra övriga affärspartners och som i förhållande till dig kan utgöra tredje part. Sådan delning görs för att de ska kunna skicka erbjudanden om produkter och tjänster.

Med affärspartners avser vi bolag som erbjuder tjänster avseende finansiering av bilköp, fordonsförsäkringar och kreditkort. I

de avtal vi ingår med sådana övriga affärspartners finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personsuppgifter som vi delar till dem. Om du har frågor avseende en sådan affärspartners användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@porsche-haninge.se.

Tredjepartapplikationer

När du använder appar och andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil kan dess tillhandahållas av tredje part och genom att godkänna villkoren för en sådan tjänst, kan personuppgifter komma att överföras till tredje part, till exempel vid överförande av positioneringsuppgifter. Vi kan inte ta något ansvar för en sådan tredje parts behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar därför att själv sätt dig in i användarvillkoren för sådana tjänster och särskilt eventuella villkor som rör deras hantering av dina personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster kopplade toill din bil tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor kring detta ber vi dig ta direktkontakt med sådan part.

Kontakta oss

Porsche Service Center Haninge, juridiskt namn K3 Autocenter AB, är registrerat i bolagsverket med org.nr 556625-1327 och har sitt säte på Vendelsövägen 55, 136 44 Haninge. K3 Autocenter AB är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy vid behov. Upprättad 2018 05 23.